Política de Protecció de Dades

 

Introducció

L’Associació Catalana pels Drets Civils garanteix el dret a la protecció de les dades personals que tracta en els termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

En aquesta política de protecció de dades us expliquem com recopilem, tractem, compartim i protegim la vostra informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les seves dades personals.

 

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és l’Associació Catalana pels Drets Civils (d’ara endavant ACDC), amb domicili a 08017-Barcelona, Carrer Alberes 2, 3-2, CIF G67082032 i correu-e: [email protected], entitat legalment inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 62.078, l’objecte de la qual és, entre d’altres, treballar en la defensa, promoció i garantia dels drets civils i els drets humans fomentant la dignitat de les persones com a base de la llibertat, de la igualtat, de la solidaritat, de la justícia i de la pau.

L’Associació Catalana pels Drets Civils ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: [email protected].

 

Finalitat del tractament

Les dades que es requereixen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i són sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades personals facilitades per les persones associades a l’Associació Catalana pels Drets Civils, així com, les obtingudes durant la seva relació amb l’entitat, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’associació, tramitar el cobrament de quotes, la relació històrica de responsabilitats a l’entitat i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Igualment, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a l’Associació Catalana pels Drets Civils seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’associació, tramitar el cobrament de donacions i col·laboracions, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries del lloc web titularitat de l’Associació Catalana pels Drets Civils seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts al lloc web, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’associació i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Les dades personals facilitades per les persones receptores de serveis, usuàries, i proveïdores de l’Associació Catalana pels Drets Civils, així com, les obtingudes durant la seva relació amb l’associació, són tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, de cobraments i pagaments, liquidació d’impostos i gestió de l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, la relació històrica de les transaccions comercials i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecta l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Les finalitats per les que són tractades les dades personals del personal laboral de l’Associació Catalana pels Drets Civils són realitzar el control i gestió dels recursos humans, pagament de salaris i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, són tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a l’Associació Catalana pels Drets Civils es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’Associació Catalana pels Drets Civils, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

 

Legitimació

La base legal fonamental que permet a l’Associació Catalana pels Drets Civils el tractament de les dades de les persones associades o relacionades amb l’entitat, és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’un contracte, bé amb l’enviament voluntari de les seves dades personals per un interès legítim, o bé mitjançant l’acceptació de la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme l’Associació Catalana pels Drets Civils té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció dels seus serveis, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes subscrits per l’Associació Catalana pels Drets Civils, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.

Per últim, l’Associació Catalana pels Drets Civils està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte, entre d’altres: Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, RDL 8/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social, entre d’altres.

 

Comunicació de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a l’Associació Catalana pels Drets Civils podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Seguretat Social i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de l’Associació Catalana pels Drets Civils: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a l’ACDC siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert a l’LOPDGD i a l’RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

 

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que l’ACDC té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas l’ACDC les conservarà únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que l’ACDC deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable. En aquest cas, l’ACDC en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic: [email protected] o bé a l’adreça postal: 08017-Barcelona, Carrer Alberes 2, 3-2. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

 

Procedència

Les dades personals que tracta l’ACDC són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar un contracte mercantil o de prestació de serveis.
 • signar i lliurar una sol·licitud d’afiliació o col·laboració.
 • acceptar la política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.