AVÍS LEGAL

Titularitat

En compliment d’allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a l’URL https://www.adretscivils.cat és l’Associació Catalana pels Drets Civils (en endavant ACDC), entitat legalment inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 62.078, l’objecte de la qual és, entre d’altres, treballar en la defensa, promoció i garantia dels drets civils i els drets humans fomentant la dignitat de les persones com a base de la llibertat, de la igualtat, de la solidaritat, de la justícia i de la pau, amb domicili a 08017-Barcelona, Carrer Alberes 2, 3-2, CIF G67082032 i correu-e: info@adretscivils.cat.

 

Persones usuàries

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició de persona usuària, a qui, al seu torn, accepta des d’aquest accés i/o ús les condicions reflectides en aquest avís legal. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

 

Condicions d’ús

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar el lloc web de l’Associació Catalana pels Drets Civils i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web és lliure i gratuït. Tanmateix, l’Associació Catalana pels Drets Civils es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per la persona usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a l’Associació Catalana pels Drets Civils mitjançant el formulari d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui en cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, la persona usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a l’Associació Catalana pels Drets Civils.
 • La persona usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
 • La persona usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’Associació Catalana pels Drets Civils, d’algun dels seus treballadors i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’Associació Catalana pels Drets Civils, dels seus treballadors o de qualsevol persona usuària del lloc web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
 • L’Associació Catalana pels Drets Civils no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Condicions de registre

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el registre de les persones usuàries. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d’usuari.

Les dades introduïdes per la persona usuària hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

Com a conseqüència del registre, l’Associació Catalana pels Drets Civils proporcionarà a la persona usuària una contrasenya. La persona usuària registrada serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa.

A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

L’Associació Catalana pels Drets Civils es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

 

Dret d’exclusió

L’Associació Catalana pels Drets Civils es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquelles persones usuàries que incompleixin els presents termes i condicions.

 

Privadesa de les dades

L’Associació Catalana pels Drets Civils es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

Les persones usuàries respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l’Associació Catalana pels Drets Civils es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats totes aquelles persones usuàries que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La política de privadesa de l’Associació Catalana pels Drets Civils es pot consultar en el següent enllaç (https://www.adretscivils.cat/politica-privadesa/).

 

Política de galetes

L’Associació Catalana pels Drets Civils utilitza galetes pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització dels llocs web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas, les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària.

Amb l’accés al lloc web de l’Associació Catalana pels Drets Civils, la persona usuària consent l’ús de galetes en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La política de galetes de l’Associació Catalana pels Drets Civils es pot consultar en el següent enllaç (https://www.adretscivils.cat/politica-cookies/).

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’Associació Catalana pels Drets Civils, per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com de part dels elements continguts en el mateix. A títol enunciatiu, són titularitat de l’Associació Catalana pels Drets Civils les imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’Associació Catalana pels Drets Civils, i podrà visualitzar els elements de les diferents pàgines web, imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La persona usuària s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina de l’Associació Catalana pels Drets Civils.

 

Reserva de drets

L’Associació Catalana pels Drets Civils explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst als articles 8 i 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, l’Associació Catalana pels Drets Civils s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’Associació Catalana pels Drets Civils. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de la persona usuària en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació del lloc web de l’Associació Catalana pels Drets Civils o qualsevol contingut de la seva pàgina en una finestra que no pertanyi a l’Associació Catalana pels Drets Civils per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in-line linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’Associació Catalana pels Drets Civils conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web de l’Associació Catalana pels Drets Civils.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Associació Catalana pels Drets Civils, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’organisme.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Associació Catalana pels Drets Civils, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 

Exclusió de responsabilitat

L’Associació Catalana pels Drets Civils no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i les manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Associació Catalana pels Drets Civils no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, com també per les dificultats en l’accés als diferents llocs web o a aquells des dels quals, si escau, es prestin determinats serveis.

L’Associació Catalana pels Drets Civils no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per consegüent, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’Associació Catalana pels Drets Civils no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.

 

Modificacions al lloc web, a les condicions de l’avís legal i durada

L’Associació Catalana pels Drets Civils es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Així mateix, podrà modificar en qualsevol moment els termes i condicions aquí determinades, sent degudament publicades a l’avís legal com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Associació Catalana pels Drets Civils i la persona usuària es regirà per la normativa vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

L’Associació Catalana pels Drets Civils perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.